Hyresgäster

Hur betalar jag hyran för för lokalen?

Enligt ditt hyreskontrakt ska hyran betalas och vara Newsec tillhanda utan anfordran sista vardagen före varje kalendermånads början alt. kalenderkvartals början genom insättning på angivet konto enligt hyreskontraktet.

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader mm. Om du saknar hyresavi eller uppgifter om betalning kontakta din förvaltare.

Fick du svar på din fråga?