Hyresgäster

Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi mottagit uppsägningen. Uppsägning av hyreskontrakt måste alltid ske skriftligt, i originalversion. Telefonnummer lämnas tillsammans med uppsägningen så att vi kan kontakta er för visning och besiktning av lägenheten. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning.

Uppsägning av dödsbo
Vid dödsfall kan uppsägningen ske med en månads uppsägningstid till månadsskifte om dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet, i annat fall gäller tre månaders regeln.
Samtliga dödsbodelägare ska underteckna uppsägningen samt bifoga ett registerutdrag som visar att personen är avliden.